GANGBRO GLOMMA

Plassering: Sarpsborg
Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune
Status: Detaljprosjekt
Periode: 2011-2014
Program: Spennbåndsbro over Glomma
Størrelse: 125 meter fritt spenn
Prosjektteam: Tom Wike, Øystein Midtbø, Nicca Gade Christensen, Unni Alstad

gangbro glommakart

Den nye gang- og sykkelbrua over Glomma skal gi beboerne på Hafslundsøy en kortere, mer opplevelsesrik og sikrere forbindelse til Sarpsborg sentrum enn dagens lange omvei rundt Sarpsfossen. Brua vil også tilrettelegge for en framtidig tettstedsutvikling nord og øst for Sarpsborg sentrum og fremme samfunnets ønske om redusert bilbruk til fordel for økt helse innen transportsektoren. Arealene rundt bruas landkar er planlagt som friområder. Særlig på østsiden av krysningspunktet ligger det til rette med sydvestvendt orientering for opphold, med sol, utsyn, og enkel adkomst til elvebredden. Eksisterende landskapskvaliteter er bevart i kontrast til den menneskeskapte presise brukonstruksjonen.


Den fremtidige brua vil bli liggende i et stort, åpent, landskapsrom langs Glomma. Elveløpet er omgitt av en frodig, men smal, randsonevegetasjon. Innenfor dette beltet ligger det typiske villaområder. Elva er rundt 100 m bred på krysningsstedet, og brua blir tydelig eksponert i det store landskapsrommet og svært synlig fra omgivende villabebyggelse. Brua bør ikke fremstå som et markant landemerke, men underordne seg omgivelsene på en innbydende og elegant måte.
For å minimalisere det konstruktive inntrykket falt valget på en spennbåndskonstruksjon . Dette er en relativt utradisjonell løsning og spennbåndsbrua over Glomma vil bli den første i sitt slag i Norge!

Gangbro

Gangbro

Gangbro

Gangbro

Gangbro

Gangbro

Gangbro