CAMPUS ÅS OMRÅDE ØST OG NORD

Plassering: Campus Ås
Oppdragsgiver: UMB Universitetet for miljø og biovitenskap
Prosjektteam: Margrethe Maisey, Tom Wike.

Campus Ås Delområde Øst

ØKAW AS Arkitekter ble i 2010 engasjert av UMB for å utarbeide en helhetsplan som kan løse Campusområdets utfordringer og legge grunnlag for en videre campusutvikling de neste 100 år.
Avklaring vedrørende lokalisering av institutter og framtidig videre ekspansjon er nødvendig.
Oppgaven etterfulgt av Helhetsplan Campus Ås 2010-2100 var å kartlegge utviklingsmuligheter for Campus Øst og Nord med arealer, høyder og tomteutnytting.


CAMPUS ØST
Sørhellinga betegnes som området avgrenset av Drøbakveien, Utveien, Kirkeveien og Samfunnsveien. Gjennom området går Høyskoleveien som en kjørbar gang- og sykkelvei. Området skal fortettes slik intensjonen var i ”Helhetsplan Campus Ås 2010-2100” utarbeidet av ØKAW Arkitekter. Området er planlagt for relokalisering av forsknings- og studiefunksjoner som i dag befinner seg på Campus Ås og som blir berørt av prosjektet ”Samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås”.
Ny bygningsstruktur innenfor området må ha en høy grad av fleksibilitet og elastisitet for endring av instituttfunksjoner og mulige utvidelser. Bygningene som inneholder forskningshaller, laboratorier eller verksteder skal planlegges for sambruk mellom instituttene for på den måten å øke brukstimer i uken og synergieffekten av fellesarealer på tvers av studiene.
Innenfor området er det to frittstående forskningsinstitusjoner, Bioforsk og Skog og landskap.
Området totalt er på 99,8 dekar.
CAMPUS NORD
Mot øst begrenses området av Kongeveien og mot vest av helningen mot eplehagen. Landskapsmessig er området to-delt med det flate Kirkejordet på en landskapsrygg og skråningen nedover mot eplehagen i vest. På Kirkejordet har det fra tidlig av vært drivhus i nord-sørlig retning og driftsbygningene til drivhusene var orientert øst-vest.
Hele delområdet ligger høyt i forhold til resten av campusområdet og all ny bebyggelse på denne høyden vil være synlig over store områder. Det er derfor viktig at nye bygg underordner seg kirkens og trealleens landskapsmessige betydning og hovedtyngde som geografiske og historiske visuelle elementer i området.
Det er i hovedsak SKP – Senter for klimaregulert planteforskning, som i dag holder til på platået og IPM – Institutt for plante- og miljøvitenskap, som har noen arealer i Bioforsk-området sammen med SKP. I Ormen Lange er det i dag arbeidsplasser til ILP – Institutt for landskapsplanlegging. Området er tenkt videreutviklet for studie- og arbeidsplasser til SKP og IPM. For begge instituttene vil det være behov for å samle arbeidsplasser som i dag er spredt utover hele campus-området. Begge instituttene har også behov for omorganisering av forsknings- og arbeidsplasser etter nytt fokus på nasjonale og internasjonale forskningsmetoder og fokusområder.
Området totalt er på 72,4 dekar.

Delområde nord WEB

Delområde Nord

Delområde øst WEB

Delområde Øst