CAMPUSPLAN NMBU 2019- 2040

Plassering: Ås kommune
Oppdragsgiver: NMBU
Periode: 2019-2040
Areal: 6000 dekar

Campus Ås Campusplan

NMBU består av syv fakulterer, hvor seks av disse er lokalisert på Campus Ås. Det siste fakultet, Veterinærhøyskolen, samlokaliseres ved ferdigstilling av bygget i 2020.


NMBU har pr. d.d. 5200 studenter og 1700 ansatte som arbeider og studerer i et komplekst bygningsmiljø av historiske og moderne bygninger fordelt over 6000 dekar. NMBU ønsket å få utviklet en Campusplan som så på lokalisering av avdelinger, sambruk, gjenbruk, utviklingsområder og nybygg. Dagens Campus har veldig spredt bebyggelse og lite kontakt mellom de ulike avdelingene. Flere av bygningen trenger oppgradering og ombygging for å møte dagens krav til undervisnings- og arbeidsforhold. Med det nye Vetereinærbygget og Fellesbygget vil tyngden i Campus skifte fra dagens situasjon. Nye kjøremønstre vil også bidra til en annen flyt av studenter og ansatte gjennom området. Campusplanen skulle bygge på helhetsplanen utviklet tilbake i 2010, men gå enda lenger i dybden på de enkelte fakultetene og deres behov.
Man ønsker å oppnå en sammenhengende campusakse fra Campus Øst til det nye veterinærbygget i nordvest. For å få til dette er det viktig at sentrale og utadrettede funksjoner legges langs denne aksen og skaper liv i gaten. Ulike plasser og møtepunkter blir viktige punkter langs aksen.
Ved å fortette i Campus Øst, som er angrepspunktet til Campus fra Ås sentrum, ønsker en å signalisere at en nå kommer til universitetsområdet. Her legges flere sentrale fakultet, blant annet Landskapsarkitektur, men også hotell og næring i forbindelse med Samfunnet, Audmax og GG-hallen sør for veien. I randsone mot eksisterende lav boligbebyggelse, legges student- og privat boliger. I forbindelse med den nye barnehagen, etableres flere boliger og en dagligvarebutikk.
I de historiske bygningene rundt tunet sentralt på Campus flytter man ut fakulteter og administrasjon fra de nedre etasjene til fordel for utadrettede tjenester via studentorganisasjoner, samt kantine og bibliotek. Administrasjon og kontorer legges i øvre etasjer. Den nyrestaurerte Urbygningen får nytt liv med cafe og flere elvefunksjoner i de nedre etasjene.
Campusaksen fortsetter ned i den nye uraksen og aktiveres av Fellesbygget og Veterinærbygget med sine hovedinnganger inn fra aksen.

2040 WEB